• GẠCH TUYNEL
  CHẤT LƯỢNG CAO
  CUNG CẤP THỊ TRƯỜNG BÌNH THUẬN - ĐỒNG NAI - BRVT - TP.HCM
 • CẮT TRẮNG BÌNH THUẬN
  ĐẠT TIÊU CHUẨN LÀM THỦY TINH
  CUNG CẤP TRONG - NGOÀI NƯỚC
 • Nông nghiệp
  CHUNG TAY
  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 • Logistic
  AN TOÀN CHẤT LƯỢNG
  CHUYÊN NGHIỆP
 • Bất động sản công nghiệp
  THÀNH CÔNG CỦA BẠN
  THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
 • Sản xuất Vật liệu xây dựng
  CUNG CẤP SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG
  GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI
THÔNG TIN MỚI


Báo cáo tài chính


CBTT BCTC Quý IV/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư và các công ty con 19h15 30-1-2019 Download
CBTT BCTC Quý IV/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư 19g15 30-1-2019 Download
CBTT BCTC Quý III/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư 26-10-2018 Download
CBTT và giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ và các công ty con Quý III/2018 26-10-2018 Download
CBTT Báo cáo tài chính Bán niên 2018 đã soát xét Công ty Mẹ và các Công ty con 28-8-2018 Download
CBTT Báo cáo tài chính Bán niên 2018 đã soát xét Công ty Mẹ 28-8-2018 Download
CBTT Báo cáo tài chính Quý II/2018 Công ty Mẹ và các công ty con 28-7-2018 Download
CBTT Báo cáo tài chính Quý II/2018 Công ty Mẹ! 28-7-2018 Download
CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2018 công ty Mẹ và các công ty con 27-4-2018 Download
CBTT Báo cáo tài chính quý I/2018 Công ty mẹ 27-4-2018 Download
CBTT và giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ và các công ty con năm 2017 31-3-2018 Download
CBTT và giải trình Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2017 31-3-2018 Download
BII Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2017 8-2-2018 Download
BII Báo cáo tài chính công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư Quý IV/2017 30-1-2018 Download
BII BCTC HOP NHAT CÔNG TY CP ĐT VÀ PT CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ QUÝ 03.2017 10/27/2017 Download
BII BCTC CÔNG TY CP ĐT VÀ PT CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ QUÝ 03.2017 10/26/2017 Download
BCTC DUOC SOAT XET CONG TY ME BAN NIEN NAM 2017 8/29/2017 Download
BCTC KIEM TOAN HOP NHAT BAN NIEN NAM 2017 8/29/2017 Download
BCTC Hợp nhất Bảo Thư và các Công ty con Quý II năm 2017 7/31/2017 Download
BCTC CONG TY ME QUY II.2017 7/31/2017 Download
BCTC Hợp nhất Bảo Thư và các Công ty con Quý I năm 2017 4/29/2017 Download
BCTC Công ty mẹ Quý I năm 2017 4/29/2017 Download
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Soát sét QII 2016 15-08-2016 Download
Báo cáo tài chính Hợp nhất Soát sét QII 2016 15-08-2016 Download
Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý III năm 2016 20-10-2016 Download
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2016 20-10-2016 Download
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Qúy IV năm 2016 14-02-2017 Download
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2016 14-02-2017 Download
BCTC kiểm toán Công ty mẹ năm 2016 3/31/2017 Download
BCTC Hợp nhất kiểm toán 2016 3/31/2017 Download
Báo cáo tài chính quý I năm 2015 18-04-2015 Download
Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2015 27-08-2015 Download
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III năm 2015 14-11-2015 Download
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III năm 2015 14-11-2015 Download
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV năm 2015 15-02-2016 Download
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV năm 2015 15-02-2016 Download
Báo cáo tài chính Kiểm toán Công ty mẹ năm 2015 30-03-2016 Download
Báo cáo tài chính Kiểm toán Hợp nhất năm 2015 30-03-2016 Download
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 20-08-2014 Download
Báo cáo tài chính quý 4 2014 20-01-2015 Download
Báo cáo tài chính quý 4 2014 26-03-2015 Download
Báo cáo tài chính quý 4 2014 kiểm toán 26-03-2015 Download
Lĩnh vực đầu tư
Công Bố Thông Tin