• GẠCH TUYNEL
  CHẤT LƯỢNG CAO
  CUNG CẤP THỊ TRƯỜNG BÌNH THUẬN - ĐỒNG NAI - BRVT - TP.HCM
 • CẮT TRẮNG BÌNH THUẬN
  ĐẠT TIÊU CHUẨN LÀM THỦY TINH
  CUNG CẤP TRONG - NGOÀI NƯỚC
 • Nông nghiệp
  CHUNG TAY
  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 • Logistic
  AN TOÀN CHẤT LƯỢNG
  CHUYÊN NGHIỆP
 • Bất động sản công nghiệp
  THÀNH CÔNG CỦA BẠN
  THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
 • Sản xuất Vật liệu xây dựng
  CUNG CẤP SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG
  GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI
THÔNG TIN MỚI


Báo cáo tài chính


CBTT và Giải trình BCTC Hợp nhất Quý 3 năm 2020 Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư và các công ty con 10:17 31-10-2020 Download
CBTT và Giải trình BCTC Quý 3 năm 2020 Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư 10:15 31-10-2020 Download
CBTT và Giải trình BCTC Hợp nhất Bán niên năm 2020 Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư và các công ty con 11:36 19-9-2020 Download
CBTT và Giải trình BCTC Bán niên năm 2020 Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư 11: 34 19-9-2020 Download
CBTT và Giải trình BCTC Hợp nhất Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư và các công ty con Quý II 2020 13:40 29-7-2020 Download
CBTT và Giải trình BCTC Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư Quý II 2020 13:38 29-7-2020 Download
CBTT và Giải trình BCTC năm 2019 Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư và các công ty con 14:14 14-5-2020 Download
CBTT và Giải trình BCTC năm 2019 Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư 14:13 14-5-2020 Download
CBTT và Giải trình BCTC Hợp nhất Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư và các công ty con Quý I 2020 17:00 29-4-2020 Download
CBTT và Giải trình BCTC Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư Quý I 2020 17:10 29-4-2020 Download
CBTT và giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Bảo Thư và các Công ty con Quý IV/2019 10:40 18-1-2020 Download
CBTT và giải trình Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV/2019 10:39 18-1-2020 Download
CBTT và giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ Quý III/2019 18:22 30-10-2019 Download
CBTT và giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ và các công ty con Quý III/2019 18:21 30-10-2019 Download
CBTT và giải trình BCTC Bán niên 2019 Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư 18:38 30-8-2019 Download
CBTT và giải trình BCTC Bán niên 2019 Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư và các công ty con 18:36 30-8-2019 Download
CBTT và giải trình Báo cáo tài chính Quý II/2019 Công ty Mẹ và các công ty con 14:36 30-7-2019 Download
CBTT và giải trình Báo cáo tài chính Quý II/2019 Công ty Mẹ! 14:32 30-7-2019 Download
CBTT và giải trình Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I/2019 19:00 26-4-2019 Download
CBTT và giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ và các công ty con Quý I/2019 19:00 26-4-2019 Download
CBTT và giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ và các công ty con năm 2018 19:00 30-3-2019 Download
CBTT và giải trình Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2018 19:00 30-3-2019 Download
CBTT BCTC Quý IV/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư và các công ty con 19h15 30-1-2019 Download
CBTT BCTC Quý IV/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư 19g15 30-1-2019 Download
CBTT BCTC Quý III/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư 26-10-2018 Download
CBTT và giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ và các công ty con Quý III/2018 26-10-2018 Download
CBTT Báo cáo tài chính Bán niên 2018 đã soát xét Công ty Mẹ và các Công ty con 28-8-2018 Download
CBTT Báo cáo tài chính Bán niên 2018 đã soát xét Công ty Mẹ 28-8-2018 Download
CBTT Báo cáo tài chính Quý II/2018 Công ty Mẹ và các công ty con 28-7-2018 Download
CBTT Báo cáo tài chính Quý II/2018 Công ty Mẹ! 28-7-2018 Download
CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2018 công ty Mẹ và các công ty con 27-4-2018 Download
CBTT Báo cáo tài chính quý I/2018 Công ty mẹ 27-4-2018 Download
CBTT và giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ và các công ty con năm 2017 31-3-2018 Download
CBTT và giải trình Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2017 31-3-2018 Download
BII Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2017 8-2-2018 Download
BII Báo cáo tài chính công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư Quý IV/2017 30-1-2018 Download
BII BCTC HOP NHAT CÔNG TY CP ĐT VÀ PT CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ QUÝ 03.2017 10/27/2017 Download
BII BCTC CÔNG TY CP ĐT VÀ PT CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ QUÝ 03.2017 10/26/2017 Download
BCTC DUOC SOAT XET CONG TY ME BAN NIEN NAM 2017 8/29/2017 Download
BCTC KIEM TOAN HOP NHAT BAN NIEN NAM 2017 8/29/2017 Download
BCTC Hợp nhất Bảo Thư và các Công ty con Quý II năm 2017 7/31/2017 Download
BCTC CONG TY ME QUY II.2017 7/31/2017 Download
BCTC Hợp nhất Bảo Thư và các Công ty con Quý I năm 2017 4/29/2017 Download
BCTC Công ty mẹ Quý I năm 2017 4/29/2017 Download
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Soát sét QII 2016 15-08-2016 Download
Báo cáo tài chính Hợp nhất Soát sét QII 2016 15-08-2016 Download
Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý III năm 2016 20-10-2016 Download
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2016 20-10-2016 Download
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Qúy IV năm 2016 14-02-2017 Download
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2016 14-02-2017 Download
BCTC kiểm toán Công ty mẹ năm 2016 3/31/2017 Download
BCTC Hợp nhất kiểm toán 2016 3/31/2017 Download
Báo cáo tài chính quý I năm 2015 18-04-2015 Download
Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2015 27-08-2015 Download
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III năm 2015 14-11-2015 Download
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III năm 2015 14-11-2015 Download
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV năm 2015 15-02-2016 Download
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV năm 2015 15-02-2016 Download
Báo cáo tài chính Kiểm toán Công ty mẹ năm 2015 30-03-2016 Download
Báo cáo tài chính Kiểm toán Hợp nhất năm 2015 30-03-2016 Download
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 20-08-2014 Download
Báo cáo tài chính quý 4 2014 20-01-2015 Download
Báo cáo tài chính quý 4 2014 26-03-2015 Download
Báo cáo tài chính quý 4 2014 kiểm toán 26-03-2015 Download
Công Bố Thông Tin