• GẠCH TUYNEL
  CHẤT LƯỢNG CAO
  CUNG CẤP THỊ TRƯỜNG BÌNH THUẬN - ĐỒNG NAI - BRVT - TP.HCM
 • CẮT TRẮNG BÌNH THUẬN
  ĐẠT TIÊU CHUẨN LÀM THỦY TINH
  CUNG CẤP TRONG - NGOÀI NƯỚC
 • Nông nghiệp
  CHUNG TAY
  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 • Logistic
  AN TOÀN CHẤT LƯỢNG
  CHUYÊN NGHIỆP
 • Bất động sản công nghiệp
  THÀNH CÔNG CỦA BẠN
  THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
 • Sản xuất Vật liệu xây dựng
  CUNG CẤP SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG
  GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI
THÔNG TIN MỚI


Ban giám đốc
Tổng Giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước Pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hỗ trợ Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Tổng Giám đốc có nhiệm vụ:
 • Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, Điều lệ Công ty và tuân thủ Pháp luật.
 • Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty.
 • Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.
 • Ký kết, thực hiện các hợp đồng theo quy định của Pháp luật.
 • Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và Pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty.
 • Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.
 • Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC

ÔNG NGUYỄN VĂN HOÀNG - TỔNG GIÁM ĐỐC

    

Ngày sinh: 26/01/1961

Quốc tịch: Thụy Sĩ

Quê quán: Bình Thuận

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế                               

Tóm tắt quá trình công tác:

-  1991-2000: Giám đốc đầu tư tại Ngân hàng UBS, Zurich/NewYork/Luxembourg

-  2000-2007: Giám đốc đầu tư tại Tập đoàn bảo hiểm Zurich Insurance Group, Zurich

-  2007-2009: Giám đốc điều hành tại Công ty quản lý quỹ AsiaFirst Asset Management

-  2009-2010: Giám đốc đầu tư tại Công ty quản lý quỹ Saigon Asset Management

-  2011-2014: Giám đốc điều hành tại Công ty quản lý VREIT, TP. HCM

-  T2/2014 – nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc tại Công ty Cổ phần ĐT & PTCN Bảo Thư
Công Bố Thông Tin