CBTT và giải trình Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý III năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát Triển Công nghiệp Bảo Thư