Menu
© 2022 Bidico.com.vn.
All rights reserved
LOGO
  1. CBTT_Thay đổi địa chỉ website công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Bảo Thư
  2. 20:20 31/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT_Thay đổi số điện thoại liên hệ và địa chỉ e-mail công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Bảo Thư
  2. 13:20 18/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT_giải trình về ý kiến của công ty kiểm toán đối với BCTC riêng lẻ và BCTC hợp nhất Quý II của công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư
  2. 09:56 18/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT_thành lập văn phòng đại diện công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Bảo Thư tại thành phố Hồ Chí Minh.
  2. 09:39 18/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thay đổi Tên công ty, Địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 29
  2. 16:15 07/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 29 ngày 05/10/2022 (Ngày nhận được Giấy Chứng nhận kinh doanh bản gốc là ngày 07/10/2022)
  2. 16:04 07/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thực hiện đóng phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 490/QĐ-XPHC
  2. 12:12 24/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thay đổi Nhân sự Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch ủy ban Kiểm toán, Người phụ trách Quản trị công ty
  2. 11:55 14/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thay đổi Thành viên HĐQT
  2. 17:43 12/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Hợp đồng soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC kết thúc năm 2022
  2. 17:30 12/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thay đổi Tổng Giám đốc trên Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 28
  2. 17:50 01/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
  2. 13:40 30/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Bản cung cấp thông tin quản trị Công ty
  2. 13:35 30/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022
  2. 13:35 30/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Bổ sung Nghị quyết HĐQT v/v Thoái vốn Công ty TNHH Địa ốc Tân Bửu
  2. 14:19 28/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 490/QĐ-VPHC ngày 21/07/2022 của UBCKNN
  2. 17:30 27/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thay đổi nhân sự vị trí Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật
  2. 16:56 21/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Trần Sĩ Chương
  2. 17:20 06/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
  2. 13:56 03/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin
  2. 17:17 01/06/2022
  3. DOWNLOAD