CBTT – Giải trình theo Thông báo số 1265/TB-SGDHN ngày 04/04/2023 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư có khả năng hủy niêm yết