CBTT NQ HĐQT về việc thống nhất tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh Hạ tầng Tân Bình