CBTT NQ HĐQT về việc thông qua Dự thảo thỏa thuận nguyên tắc cho thuê đất đầu tư tại Cụm công nghiệp Thắng Hải với CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar)