CBTT_Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc