CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Lần 3