Menu
© 2022 Bidico.com.vn.
All rights reserved
LOGO
  1. CBTT Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ sung và cập nhật ngành nghề kinh doanh trên Điều lệ công ty
  2. 17:45 24/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Quyết định của Tổng Giám đốc công ty về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của công ty
  2. 15:21 29/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Quyết định Tổng Giám đốc công ty về việc thay đổi tên Công ty trên Điều lệ công ty
  2. 17:03 07/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Thay thế quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành ngày 18/06/2021)
  2. 16:58 30/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quy chế nội bộ về quản trị công ty 2021
  2. 15:17 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị 2021
  2. 15:15 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Điều lệ công ty năm 2021
  2. 15:13 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Điều lệ công ty năm 2020
  2. 17:00 30/06/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Quy chế nội bộ về quản trị công ty
  2. 16:00 30/06/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Điều lệ công ty 2018
  2. 15:00 31/05/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Quy chế quản lý nội bộ Công ty
  2. 15:00 31/05/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Điều lệ công ty 2016
  2. 16:00 07/12/2016
  3. DOWNLOAD